Boramed w Warszawie - profesjonalna placówka medyczna
 
+48 22 25 01 577 - Bora Komorowskiego 21 lok. 307
 
+48 22 53 53 600 - Beli Bartoka 8 lok. U/A

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.boramed.pl prowadzonej przez Boramed Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 21 lok. 307, 03-982 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000526705, NIP: 1132881802, REGON: 147476237 

Informacje kontaktowe

Boramed Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością adres: ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 21 lok. 307, 03-982 Warszawa
telefon: 22 250 15 77
e-mail: info@boramed.pl

BORAMED Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 21 lok. 307, 03-982 Warszawa
adres placówki medycznej: ul. Beli Bartoka 8 lok. U/A, 02-787 Warszawa
telefon: 22 53 53 600
e-mail: boramedken@boramed.pl

 §1 Definicje

 1. Boramed – Boramed Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 21 lok. 307, 03-982 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000526705, NIP: 1132881802 REGON: 147476237, ul.Beli Bartoka 8/UA, 02-787 Warszawa
 2. Infolinia - infolinia Boramed dostępna pod numerami telefonów: 22 250 15 77, 22 53 53 600.
 3. Placówki medyczne Boramed:
 • Boramed Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 21 lok. 307, 03-982 Warszawa;
 • Boramed Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 21 lok. 307, 03-982 Warszawa, adres placówki medycznej: Beli Bartoka 8/UA, 02-787 Warszawa
 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy.
 2. Portal Pacjenta – informatyczny system Boramedu dostępny po zalogowaniu się na stronie internetowej pod adresem: https://www.boramed.pl/
 3. Strona internetowa – strona www.boramed.pl prowadzona przez Boramed.
 4. Rezerwacja – rezerwacja terminu wizyty lekarskiej lub badania usg w Placówkach medycznych Boramed za pomocą Portalu Pacjenta.
 5. Usługa – usługa świadczona przez Boramed drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Portalu.
 6. Strona internetowa – strona www.boramed.pl prowadzona przez Boramed.
 7. Ustawa – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
 8. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Portalu Pacjenta, w tym w szczególności dokonuje Rezerwacji za pomocą tego Portalu, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 9. Instrukcja – instrukcja korzystania z Portalu Pacjenta, stanowiąca załącznik niniejszego Regulaminu.

§2 Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Strona internetowa umożliwia przeglądanie zawartości dostępnej na tej Stronie. Za pośrednictwem Portalu Pacjenta dokonać można Rezerwacji na wizytę lekarską lub badanie usg w Placówkach medycznych Boramed, a także możliwe jest przeglądanie dokonanych Rezerwacji oraz anulowanie Rezerwacji.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przez wizyty lekarskie rozumie się wizyty u lekarzy różnych specjalności, wizyty stomatologiczne, wizyty u fizjoterapeutów, wizyty diagnostyczne oraz wizyty u innych osób zajmujących się działalnością związaną ze świadczeniem usług zdrowotnych w Boramed zgodnie z katalogiem usług dostępnym na Stronie internetowej w zakładce oferta oraz usługami dostępnymi w poszczególnych placówkach. Wizyta lekarska w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie stanowi odzwierciedlenia żadnej definicji ustawowej.
 3. Korzystanie z Portalu Pacjenta, jest dobrowolne, bezpłatne i wiąże się z akceptacją Regulaminu.
 4. Korzystanie ze Strony internetowej jest możliwe 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 5. Za pomocą Portalu Pacjenta możliwe jest umówienie się wyłącznie na pełne wizyty lekarskie lub badania usg jako pacjent indywidualny - niezwiązany pakietem z towarzystwem ubezpieczeniowym. Za pomocą Portalu nie jest możliwe zapisanie się na jakąkolwiek wizytę lub badanie w ramach NFZ.
 6. W przypadku chęci rejestracji na wizytę skróconą (tj. m.in. służącej do wypisania recepty, przedłużenia stosowanych leków, konsultacji z wynikami, wystawienia zaświadczenia o dotychczasowym leczeniu, pobrania dodatkowych badań – np. cytologia, wymazy) wyłączną formą rejestracji jest rejestracja telefoniczna za pomocą Infolinii lub rejestracja bezpośrednio w Placówkach medycznych Boramed. W razie wątpliwości czy wizyta, na którą chce zapisać się Użytkownik ma charakter pełny czy skrócony, Użytkownik powinien skontaktować się z Infolinią.
 7. W przypadku chęci rejestracji na wizytę lekarską lub badanie usg jako klient towarzystwa ubezpieczeniowego (posiadający pakiet w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym współpracującym z Boramed) lub w ramach NFZ wyłączną formą rejestracji jest rejestracja telefoniczna za pomocą Infolinii lub rejestracja bezpośrednio w Placówkach medycznych Boramed albo rejestracja w sposób udostępniony przez towarzystwo ubezpieczeniowe, zgodnie z zasadami zapisów obowiązującymi u danego ubezpieczyciela.
 8. Rezerwacja wizyty lekarskiej lub badania usg jest bezpłatna.
 9. Użytkownik dokonując Rezerwacji wizyty lekarskiej lub badania usg za pomocą Portalu Pacjenta zobowiązany będzie do dokonania płatności w dniu wizyty lekarskiej lub badania usg w pełnej wysokości obowiązującej w Placówce medycznej Boramed. Postanowienie ma zastosowanie również do sytuacji, gdy wbrew postanowieniom Regulaminu i informacji zamieszczonej na stronie Rezerwacji Użytkownik zarejestruje się za pomocą Portalu jako pacjent, o którym mowa w ust. 7 powyżej.
 10. Dokonanie Rezerwacji wymaga uzupełnienia formularza dostępnego przez Portal Pacjenta prawdziwymi danymi Użytkownika i postępowania zgodnie z Instrukcją stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.
 11. Użytkownik otrzyma potwierdzenie mailem dokonania rezerwacji na wskazany przez siebie adres mailowy.
 12. Użytkownik może zapisać się w jednym dniu tylko na jedną wizytę do tego samego lekarza.
 13. Za pomocą Portalu Pacjenta Użytkownik może zapisać się na wizytę lekarską lub badanie usg najpóźniej na 4 (cztery) godziny przed planowaną wizytą lub badaniem usg.

§3 Ogólne zasady warunki korzystania z Portalu Pacjenta 

 1. Każdy Użytkownik ma zakładane indywidualne Konto, za pośrednictwem którego możliwe jest korzystanie z Portalu Pacjenta.
 2. Użytkownik każdorazowo loguje się na swoje Konto przy użyciu loginu – adresu mailowego oraz hasła dostępu, które Użytkownik sam ustala. Instrukcja zakładania konta stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Założenie Konta wymaga podania przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym następujących danych osobowych: imię i nazwisko, obywatelstwo, PESEL, datę urodzenia, płeć, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. Druga część formularza rejestracji zawiera pola, które Użytkownik może wypełnić opcjonalnie.
 4. Loginem do Konta jest wskazany przez Użytkownika adres mailowy.
 5. Hasło dostępu do Konta jest ustalane przez Użytkownika. Hasło powinno się składać z minimum 8 znaków, zawierać przynajmniej jedną dużą, jedną małą literę oraz cyfrę i znak specjalny. Użytkownik powinien zachować login i hasło do Konta na Portalu Pacjenta w poufności i nie udostępniać ich osobom trzecim.
 6. Hasło dostępu aktywowane jest poprzez wygenerowany link. Link wysłany jest na wskazany w formularzu adres e-mailowy przez Użytkownika. Po aktywowaniu konta przez Użytkownika ma ono status aktywnego, ale niezweryfikowanego.
 7. Jeżeli Użytkownik zapomniał hasło do konta może użyć opcji resetowania hasła opisanej w załączonej do niniejszego Regulaminu Instrukcji.
 8. Możliwa jest również aktywacja konta w placówce medycznej Boramed. Założenie konta w placówce Boramed odbywa się poprzez podanie przez Użytkownika danych osobowych oraz adresu e-mail pracownikowi placówki medycznej. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z instrukcją aktywacji. Konto założone w placówce Boramed ma status zweryfikowanego, ale nieaktywnego. Wraz z kliknięciem linku aktywacyjnego Użytkownik zostanie przekierowany do strony z potwierdzeniem kodu PIN, który otrzymał podczas rejestracji konta w placówce Boramed.
 9. Opiekun małoletniego pacjenta, nad którym sprawuje prawną opiekę, ma możliwość założenia konta. Następnie opiekun małoletniego pacjenta zgłasza się do stanowiska recepcji w placówce Boramed, w celu weryfikacji jego tożsamości oraz w celu zweryfikowania jego praw do sprawowania opieki nad małoletnim pacjentem.
 10. Użytkownik może również dezaktywować swoje konto na Portalu poprzez jego dezaktywację zgodnie z Instrukcją będącą załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

§4 Dostęp do Portalu Pacjenta

 1. Do utworzenia Konta na Portalu Pacjenta wymagane jest:
 2. założenie konta wypełniając formularz na stronie internetowej: boramed.pl
 3. podanie niezbędnych informacji określonych w formularzu rejestracji;
 4. aktywacja przesłanego linku na podany w formularzu adres e-mail;
 5. zapoznanie się i akceptacja regulaminu.
 6. Konto uprawna Użytkownika do korzystania z następujących Usług w placówkach Boramed:
 7. umożliwia umówienie i odwołanie wizyty/usługi medycznej w Boramed;
 8. podgląd listy zarezerwowanych usług medycznych w tym historia umówionych i odwołanych wizyt;
 9. podgląd danych osobowych wraz z możliwością ich zmiany/edycji;
 10. podgląd grafiku pracy lekarzy w Boramed.

§5 Prawa i obowiązki Użytkownika oraz Boramed

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności naruszających prawa innych osób lub dobre obyczaje, treści o charakterze dyskryminującym i obraźliwym lub nawołujących do popełnienia przestępstwa.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę Strony internetowej, jak również uciążliwych dla innych Użytkowników.
 3. Boramed może zablokować dostęp do Strony internetowej Użytkownikowi, który:
 • narusza postanowienia Regulaminu,
 • swoimi działaniami naraża Boramed na szkodę, w szczególności poprzez dokonywanie Rezerwacji bez zamiaru skorzystania ze świadczeń medycznych Boramed lub poprzez powtarzające się dokonywanie Rezerwacji i niestawianie się na umówione wizyty lekarskie lub badania usg z przyczyn dotyczących Użytkownika, bez odwoływania tych wizyt/ badań usg;
 • swoimi działaniami powoduje zachwianie pracy lub przeciążanie systemu teleinformatycznego Boramed.  
 1. Kształtowanie zawartości Strony internetowej jest wyłącznym uprawnieniem Boramed, który jest uprawniony m.in. do modyfikacji lub usunięcia wybranych treści lub funkcjonalności Strony internetowej.
 2. Boramed nie ponosi odpowiedzialności za:
 • przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemu teleinformatycznego będącego poza wpływem Boramed;
 • szkody spowodowane przez Użytkowników związane m.in. z naruszeniem przez nich Regulaminu, nieuprawnionym wykorzystaniem danych, podaniem danych nieprawdziwych, niekompletnych, nieaktualnych;
 • problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, które utrudniają albo uniemożliwiają korzystanie ze Strony internetowej lub oferowanych za jej pośrednictwem usług.
 1. Boramed jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia czasowego Strony internetowej w celu przeprowadzenia jej naprawy lub modernizacji bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników, w szczególności, gdy ma to wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego.

§6 Reklamacje

 1. Nieprawidłowości w działaniu Strony internetowej mogą być reklamowe przez Użytkownika poprzez złożenie reklamacji na adres e-mail Boramed: info@boramed.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane identyfikujące Użytkownika oraz krótki opis problemu.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 31 dni od daty jej wpływu, przy czym w przypadkach zawiłych lub gdy z przyczyn niezależnych od Boramed rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe we wskazanym terminie, Boramed zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji, o czym niezwłocznie zawiadomi Użytkownika.
 4. W przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dodatkowych informacji lub wyjaśnień, Boramed zwróci się do Użytkownika z prośbą o przedłożenie dodatkowych informacji lub wyjaśnień, które powinny być udzielone przez Użytkownika w terminie 7 dni. Uchybienie temu terminowi może rodzić skutek w postaci pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

§7 Minimalne wymagania techniczne

Strona internetowa, w tym rejestracja online jest dostępna ze wszystkich popularnych przeglądarek internetowych (Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari) dostępnych dla systemu Windows 7 / 8 / 10. Przeglądarka internetowa powinna być zaktualizowana do najnowszej wersji. Użytkownik musi mieć również dostęp do Internetu.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Boramed zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wejdą w życie po upływie 7 dni od dnia zawiadomienia Użytkownika o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Użytkownika nastąpi przez wysłanie wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu na adres e-mail wskazany podczas zakładania konta lub poprzez opublikowanie informacji o zmianie Regulaminu na Stronie internetowej. Do Rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie dokonania Rezerwacji.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony: boramed.pl
 3. Regulacja dotycząca danych osobowych przetwarzanych za pomocą Strony internetowej oraz plików cookies wykorzystywanych przez tę Stronę znajduje się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: boramed.pl
 4. Wszelkie prawa do treści zawartych na Stronie internetowej przysługują Boramed lub osobom trzecim, które wyraziły stosowną zgodę na ich rozpowszechnianie przez Boramed. Żadna z treści (w szczególności: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia pliki audio lub wideo, prezentacje) prezentowanych na Stronie internetowej nie może być powielana lub rozpowszechniana w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Boramed.
 5. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.), ustawa ta nie ma zastosowania do umów dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia. W związku z powyższym wymieniona w zdaniu poprzednim ustawa nie znajduje zastosowania do niniejszego Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ORAZ O FUNKCJI I CELU OPROGRAMOWANIA LUB DANYCH NIEBĘDĄCYCH SKŁADNIKIEM TREŚCI USŁUGI, WPROWADZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO.

Boramed prezentuje informację o zagrożeniach związanych z korzystaniem ze Strony internetowej identyfikowanych przez Boramed jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane przez Użytkowników pod uwagę, mimo stosowania przez Boramed systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich:

 1.  możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu,
 2.  możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących Użytkownika,
 3.  możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne.

Załącznik do Regulaminu:
Instrukcja do Portalu Pacjenta

PORTAL PACJENTA

Streszczenie:
Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge

Spis treści
1     Słownik pojęć. 
2     Wstęp. 
3     Uzyskanie dostępu do Portalu Pacjenta. 
3.1       Zakładanie konta przez pacjenta za pośrednictwem Portalu. 
3.2       Aktywacja konta. 
3.3       Logowanie. 
3.4       Odzyskiwanie hasła. 
4     Rejestracja na wizyty. 
4.1       Rezerwacja wizyty. 
4.2       Odwołanie wizyty. 
4.3       Historia wizyt. 
4.4       Wykorzystanie limitu rezerwacji online. 
5     Zarządzanie kontem pacjenta. 
5.1       Edycja danych pacjenta. 
5.2       Zmiana hasła. 
5.3       Dezaktywacja konta. 
6     Wylogowanie z Portalu Pacjenta. 
7     Spis ilustracji 

Słownik pojęć

Pojęcie

Objaśnienie

Portal Pacjenta (Concierge)

Strona internetowa dostępna dla pacjentów, umożliwiająca zdalną rejestrację na wizyty, odwołanie wizyty, dostęp do wizyt historycznych

Konto pacjenta

Konto w systemie Concierge umożliwiające pacjentowi korzystanie z Portalu Pacjenta

 

Wstęp

Niniejszy dokument zawiera opis czynności wykonywanych przez pacjentów korzystających z Portalu Pacjenta.
Przez Portal wiele czynności można wykonać online: rejestrować się na wizyty, odwoływać wizyty, przeglądać zapisy/odwołania wizyt historycznych.

Uzyskanie dostępu do Portalu Pacjenta

Zakładanie konta przez pacjenta za pośrednictwem Portalu

Aby uzyskać dostęp do portalu należy:

 1. Otworzyć przeglądarkę internetową, wpisać adres boramed.pl, po czy kliknąć przycisk w górnym prawym rogu ZAMÓW WIZYTĘ ON – LINE! i w prawym, górnym rogu kliknąć w przycisk Kliknij, aby zalogować się do portalu pacjenta (Rysunek 1).rys1

Rysunek 1 - Logowanie do Portalu Pacjenta poprzez www.boramed.pl

 1. Następnie wybrać placówkę (Rysunek 2).rys2

Rysunek 2 - Wybór placówki

 1. Następnie na stronie logowania do Portalu – kliknąć link Załóż konto (Rysunek 3).rys3

Rysunek 3 - Strona logowania do Portalu Pacjenta

 1. Uzupełnić formularz rejestracyjny. Pierwsza część formularza (Rysunek 4) jest obligatoryjna (pola oznaczone gwiazdką). Pola wymagane to:
  • Imię
  • Nazwisko
  • Obywatelstwo
  • PESEL[1]
  • Data urodzenia
  • Płeć
  • Adres e-miał[2]
  • Numer telefonu komórkowego
[1] Po wpisaniu numeru PESEL, data urodzenia i płeć zostaną uzupełnione automatycznie.

[2] W procesie zakładania konta, na wskazany adres e-mail wysłana zostanie wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Adres e-mail będzie również loginem do Portalu Pacjenta.

rys 4

Rysunek 4 - Formularz rejestracji - pola wymagane
Po wpisaniu wszystkich pól, kliknąć przycisk Dalej.


[1] Po wpisaniu numeru PESEL, data urodzenia i płeć zostaną uzupełnione automatycznie.

[1] W procesie zakładania konta, na wskazany adres e-mail wysłana zostanie wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Adres e-mail będzie również loginem do Portalu Pacjenta.

5. Druga część formularza stanowi pola opcjonalne oraz obowiązkowe oznaczone * do uzupełniania. Jeśli wszystkie wymagane pola zostały uzupełnione, należy zaakceptować regulamin i kliknąć przycisk Zarejestruj się (Rysunek 5).

rys5

Rysunek 5 - Formularz rejestracji - pola opcjonalne i obowiązkowe

6. Wówczas zostanie wyświetlony ekran z informacją, że konto zostało założone, a na wskazany adres e-mail została wysłana wiadomość z instrukcją aktywacji konta (Rysunek 6).rys6

Rysunek 6 - Potwierdzenie rejestracji konta

Aktywacja konta

W celu aktywacji konta należy otworzyć wiadomość e-mail, która została wysłana na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym i kliknąć przycisk Aktywuj konto (Rysunek 7).

rys7

Rysunek 7 - Wiadomość z instrukcją aktywacji konta

Na ostatnim ekranie aktywacji należy ustalić hasło do konta (Rysunek8). Hasło musi być wystarczające silne – musi spełniać warunki opisane na stronie, czyli musi:

 • składać się z przynajmniej 8 znaków,
 • zawierać przynajmniej jedną dużą, jedną małą literę oraz cyfrę i znak specjalny.

W polu Powtórz hasło należy wpisać ponownie hasło identyczne jak w pierwszym polu i zatwierdzić aktywację przyciskiem Aktywuj konto. Od tej pory pacjent ma możliwość logowania, a konto zyskało status aktywnego, lecz niezweryfikowanego.

Aby zweryfikować dane, należy zgłosić się do rejestracji wybranej placówki medycznej.

 rys8

Rysunek 8 – Ustawienie hasła

Po kliknięciu w przycisk Aktywuj konto, logujemy się do swojego konta w Portalu Pacjenta (Rysunek 9).

rys9

Rysunek 9 - Konto 

Logowanie

Aby uzyskać dostęp do portalu i zalogować się do swojego konta należy:

 1.   Otworzyć przeglądarkę internetową, wpisać adres boramed.pl, po czy kliknąć przycisk w górnym prawym rogu ZAMÓW WIZYTĘ O – LINE! i w prawym, górnym rogu kliknąć w przycisk Kliknij, aby przejść do wyboru placówki (Rysunek 10).rys10

Rysunek 10 - Logowanie do Portalu Pacjenta poprzez www.boramed.pl

2.Następnie wybrać placówkę (Rysunek 11).rys 11

Rysunek 11 - Wybór placówki

3. Następnie na stronie logowania do Portalu – należy wpisać login (e-mail) oraz hasło i kliknąć przycisk Zaloguj się (Rysunek 12).rys12

Rysunek 12 - Ekran logowania

Po zalogowaniu pacjent zostaje przekierowany do strony głównej swojego konta w Portalu Pacjenta (Rysunek 13).r13

Rysunek 13 - Konto

W przypadku wpisania błędnego loginu lub hasła zostanie wyświetlony komunikat o błędnie wprowadzonych danych (Rysunek 14).r14

Rysunek 14 - Niepoprawne dane do logowania

Odzyskiwanie hasła

Jeśli pacjent zapomniał hasło do konta, może użyć opcji resetowania hasła. W tym celu na ekranie logowania (Rysunek 15) należy kliknąć w link Nie pamiętam hasła.

r15

Rysunek 15 - Odzyskiwanie hasła

Zostaje otwarta strona resetowania hasła (Rysunek 16) – należy wpisać swój adres e-mail i zatwierdzić przyciskiem Resetuj hasło.r16

Rysunek 16 - Ekran resetowania hasła

Po kliknięciu przycisku Resetuj hasło na adres e-mail zostaje wysłana wiadomość e-mail z instrukcją ustawienia nowego hasła (Rysunek 17).

r17

Rysunek 17 - Instrukcja ustawienie nowego hasła

Po kliknięciu w link Zmień hasło (Rysunek 18) w treści e-maila pacjent zostaje przekierowany na stronę, na której ma możliwość ustawienia nowego hasła.r18

Rysunek 18 - Resetowanie hasła

Hasło musi być wystarczająco silne – musi spełniać warunki opisane na stronie, czyli: musi się składać z przynajmniej 8 znaków oraz zawierać przynajmniej jedną dużą, jedną małą literę oraz cyfrę i znak specjalny. W polu Powtórz hasło należy wpisać ponownie hasło identyczne jak w pierwszym polu i zatwierdzić aktywację przyciskiem Resetuj hasło (Rysunek 19).r19

Rysunek 19 - Ekran resetowania hasła

Rejestracja na wizyty

Rezerwacja wizyty

Po zalogowaniu pacjent zostaje przekierowany do strony głównej swojego konta w Portalu Pacjenta. Aby zarejestrować się na wizytę należy wybrać przycisk Umów nową wizytę (Rysunek 20). r20

Rysunek 20 - Rejestracja wizyty

Po kliknięciu przycisku Umów nową wizytę otwiera się okno, w którym należy wybrać poradnię Wybierz poradnię (1), następnie rodzaj usługi Wybierz Usługę (2) (Rysunek 21, 22). Wybieramy, tak jak np. w przypadku poradni ginekologicznej, usługi przypisane do danego lekarza (w poradni ginekologicznej są zarówno usg ginekologiczne, jak i położnicze). W innych poradniach może być po wyborze usługi wybórr21

Rysunek 21 - Wybór rodzaju wizyty

r22

Rysunek 22 - Wybór rodzaju wizyty i lekarza oraz terminu

Po wybraniu rodzaju wizyty otwiera się wyszukiwarka dostępnych terminów (Rysunek 22). Pacjent ma do dyspozycji filtry, które pozwalają na zawężenie wyników wyszukiwania do swoich potrzeb (pora dnia). Pacjent wybiera odpowiedni termin klikając przycisk Umów przy wybranej wizycie.

W przypadku, kiedy nie odpowiadają nam przyjęte kryteria, klikamy w przycisk Wyczyść.

Następnie przechodzimy do okna z potwierdzeniem wizyty i szczegółami do wizyty. Aby potwierdzić wybór wizyty należy zatwierdzić przyciskiem Potwierdzam rezerwację (Rysunek 23). Dostaniesz potwierdzenie wizyty na maila. Wizyta jest odpłatna, a jej koszt będzie zależny od rodzaju usługi.

r23

 Rysunek 23 - Potwierdzenie rezerwacji

Od tej pory termin jest widoczny na stronie w dziale Moje wizyty/Zaplanowane wizyty (3).

r24

Rysunek 24 - Dział Zaplanowane wizyty

Odwołanie wizyty

Jeśli pacjent stwierdzi, że w danym terminie nie będzie miał możliwości odbycia wizyty, może taką wizytę odwołać (i np. zarezerwować nową – w innym terminie).
Aby odwołać wizytę, należy wejść na stronę Moje wizyty i przy wybranej wizycie wybrać przycisk Odwołaj (Rysunek 25).r25

Rysunek 25 - Przycisk odwołania wizyty

Po kliknięciu przycisku Odwołaj, otworzy się okno (6) z potwierdzeniem odwołania. Aby potwierdzić – należy kliknąć przycisk Tak, odwołaj wizytę (Rysunek 26).r26

Rysunek 26 - Okno odwołania wizyty

Historia wizyt

Wszystkie wizyty, które zostały zrealizowane lub odwołane są dostępne na stronie Moje wizyty, w dziale Historia wizyt.

Pacjent może powtórnie umówić się na wizytę przy użyciu przycisku Umów ponownie (1) (Rysunek 27). Wówczas wyświetli się Wyszukiwarka terminów z zawężonymi wynikami, według parametrów poprzedniej konsultacji.

r27

Rysunek 27 - Historia wizyt

Wykorzystanie limitu rezerwacji online

W przypadku rejestracji na konsultację powyżej przydzielonego limitu rezerwacji online wyświetli się komunikat o wykorzystanym limicie (Rysunek 28). Aby powrócić do głównego ekranu rejestracji należy użyć Zamknij.

r28

Rysunek 28 - Wykorzystany limit rezerwacji online

Zarządzanie kontem pacjenta

Aby zarządzać kontem, należy w menu głównym kliknąć w zakładkę Moje konto (Rysunek 29), gdzie pacjent ma możliwość edycji danych oraz zmiany hasła.

r29

Rysunek 29 - Zakładka Moje Konto

Edycja danych pacjenta

Aby zmienić dane kontaktowe należy kliknąć w symbol ołówka obok napisu Dane kontaktowe (Rysunek 30-1). Wówczas wyświetli się formularz, gdzie należy wpisać nowe dane kontaktowe i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

Aby zmienić Zgody, należy kliknąć w symbol ołówka obok napisu Zgody (Rysunek 30-2). Wówczas wyświetli się formularz, gdzie należy wprowadzić zmiany, pamiętając, że zgody oznaczone gwiazdką są obowiązkowe a następnie zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

r30

Rysunek 30 - Dane kontaktowe i Zgody

Zmiana hasła

W celu zmiany hasła należy w sekcji Zmiana hasła wpisać Aktualne hasło do konta, a następnie Nowe hasło. Hasło musi być wystarczająco silne – musi spełniać warunki opisane na stronie, czyli: musi się składać z przynajmniej 8 znaków oraz zawierać przynajmniej jedną dużą, jedną małą literę oraz cyfrę i znak specjalny. W polu Powtórz nowe hasło należy wpisać ponownie hasło identyczne jak w polu Nowe hasło i zatwierdzić zmianę przyciskiem Zmień hasło (Rysunek 31).

r31

 Rysunek 31 - Zmiana hasła

Po zatwierdzeniu zostanie wyświetlony komunikat o prawidłowo zmienionym haśle (Rysunek 32).

r32

Rysunek 32 - Poprawna zmiana hasła

Dezaktywacja konta

Pacjent może również dezaktywować swoje konto. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do placówki celem dezaktywacji konta. Dezaktywowanie konta spowoduje wyłączenie go w naszym systemie. Możesz przywrócić swoje konto w dowolnym momencie, wystarczy zgłosić do Rejestracji w naszej placówce i potwierdzić chęć włączenia konta.

Wylogowanie z Portalu Pacjenta

W ramach bezpieczeństwa nie należy zostawiać systemu zalogowanego bez nadzoru, tak aby osoby nieupoważnione nie miały dostępu do danych medycznych. Dlatego też przy dłuższym niekorzystaniu należy wylogować się z systemu przy użyciu przycisku Wyloguj (Rysunek 33 - Wylogowanie z Portalu Pacjenta), który znajduje się w menu podręcznym, w prawym, górnym rogu ekranu (po kliknięciu w pole z imieniem i nazwiskiem pacjenta).

Jeżeli system nie będzie użytkowany przez 30 minut nastąpi jego samoistne wylogowanie.

r33Rysunek 33 - Wylogowanie z Portalu Pacjenta

Spis ilustracji

Rysunek 1 - Logowanie do Portalu Pacjenta poprzez www.boramed.pl 
Rysunek 2 - Wybór placówki 
Rysunek 3 - Strona logowania do Portalu Pacjenta
Rysunek 4 - Formularz rejestracji - pola wymagane
Rysunek 5 - Formularz rejestracji - pola opcjonalne i obowiązkowe
Rysunek 6 - Potwierdzenie rejestracji konta
Rysunek 7 - Wiadomość z instrukcją aktywacji konta
Rysunek 8 – Ustawienie hasła
Rysunek 9 - Konto
Rysunek 10 - Logowanie do Portalu Pacjenta poprzez www.boramed.pl 
Rysunek 11 - Wybór placówki 
Rysunek 12 - Ekran logowania
Rysunek 13 - Konto
Rysunek 14 - Niepoprawne dane do logowania
Rysunek 15 - Odzyskiwanie hasła
Rysunek 16 - Ekran resetowania hasła
Rysunek 17 - Instrukcja ustawienie nowego hasła
Rysunek 18 - Resetowanie hasła
Rysunek 19 - Ekran resetowania hasła
Rysunek 20 - Rejestracja wizyty
Rysunek 21 - Wybór rodzaju wizyty
Rysunek 22 - Wybór rodzaju wizyty i lekarza oraz terminu
Rysunek 23 - Potwierdzenie rezerwacji
Rysunek 24 - Dział Zaplanowane wizyty
Rysunek 25 - Przycisk odwołania wizyty
Rysunek 26 - Okno odwołania wizyty
Rysunek 27 - Historia wizyt
Rysunek 28 - Wykorzystany limit rezerwacji online
Rysunek 29 - Zakładka Moje Konto
Rysunek 30 - Dane kontaktowe i Zgody
Rysunek 31 - Zmiana hasła
Rysunek 32 - Poprawna zmiana hasła.
Rysunek 33 - Wylogowanie z Portalu Pacjenta

 

 

 

 

 

 

Image

+48 22 25 01 577 - Bora Komorowskiego 21 lok. 307

+48 22 53 53 600 - Beli Bartoka 8 lok. U/A